File /user/kai_martin_knaak/symbols/misc/78XX.sym not found.