File /user/kai_martin_knaak/symbols/discretes/diodes/zener_thru.sym not found.